พนักงานบริการแอมเบียสหญิงพรวนดินต้นไม้ในกระถางสีส้ม

ความคาดหวังขององค์กรทีมีต่อพนักงาน?

เราเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนสามารถรักษามาตรฐานการทำงานที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

พนักงานทุกคนมีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมขององค์กรและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นแนวทางทำงานร่วมกัน การติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานและลูกค้า ซึ่งเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมาและเคารพซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการรักษาความลับขององค์กรหรือข้อมูลของลูกค้า. Rentokil Initial มีความคาดหวังว่าพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่างๆของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นจรรยาบรรณองค์กร นโยบายความปลอดภัย เป็นต้น กล่าวคือไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการของเรา. เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยถูกให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นหัวข้อหลักที่ทีมผู้บริหารจะนำมาทบทวนในที่ประชุมเป็นประจำทุกเดือน

พนักงานทุกท่านต้องคำนึงถึงพันธะสัญญาที่เราได้มอบให้ไว้กับลูกค้า ตระหนักต่อค่านิยมขององค์กร

การบริการ
การให้บริการที่เป็นเลิศ รักษาฐานลูกค้า และภูมิใจในสิ่งที่กระทำ

ความสัมพันธ์
เปิดเผย ตรงไปตรงมา ช่วยเหลือลูกค้าและเพื่อนร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

การทำงานเป็นทีม
แบ่งปันความเป็นเลิศ การให้ความร่วมมือ การสื่อสาร และทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม

ค่านิยมของเราเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วโลก เราสร้างค่านิยมและพฤติกรรมซึ่งมีการทบทวนอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการทบทวนจากผู้จัดการตามสายงาน พนักงานสามารถรับรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

'บริษัทฯ มีความคาดหวังให้พนักงานทุกคนมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ทำงานอย่างมีความสุข รู้สึกมั่นคงและรักในองค์กร แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในทุกครั้งที่มีโอกาส

'เราจะให้บริการที่เกินความคาดหวังต่อลูกค้า และมีคุณภาพในระดับที่ดีเยี่ยม เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยเราได้มีการพัฒนาพนักงานของเราอย่างสม่ำเสมอ พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย

พนักงานบริการกำจัดแมลงชายในครัวถือ PDA

สิ่งที่พนักงานสามารถคาดหวังจากบริษัทฯ ?

'บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก จะไม่มีการต่อรองในหัวข้อของความปลอดภัย เรามีนโยบายที่ชัดเจน และมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จะไม่มีสิ่งใดสำคัญมากกว่าเรื่องของความปลอดภัย เราต้องการที่จะสร้างสถานประกอบการที่พนักงานทุกคนอยู่แล้วรู้สึกภาคภูมิใจ และยิ่งไปกว่านั้น เราอยากให้พนักงานทุกคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทฯมีความภูมิใจและรู้สึกว่าได้ใช้ทักษะและความสามารถอย่างเต็มที่ พนักงานรู้สึกมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีมาตรฐานในการทำงานสูงและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ และเรายังเป็นบริษัทฯที่มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ

พนักงานทุกคนจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาในที่ทำงาน หนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กรคือการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในทุกธุรกิจเราพบว่าการทำงานเป็นทีมสามารถประสบความสำเร็จมากกว่าการทำงานคนเดียว

บริษัทฯของเราให้ผลตอบแทนกับพนักงานเทียบท่ากับธุรกิจอื่นๆในตลาดและมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มตามผลงานของตนเอง แนวคิดในการจัดกลุ่มของพนักงานในองค์กรจะเป็นการอ้างอิงเนื้องานเป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงเพศและอายุ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม

การชื่นชมของเรามีหลายรูปแบบ เช่น การตอบแทนในรูปแบบของเงิน การแสดงความชื่นชม สำหรับทุกผลงาน หรือแม้กระทั่งด้วยวิธีการง่าย คือการกล่าวคำว่า "ขอบคุณ"

'ตำแหน่งงานของเราสามารถรองรับได้กับทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษาและความสามารถ และพนักงานทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเติบโตในหน้าที่การงาน ไม่ว่าพนักงานจะทำงานอยู่ภายในออฟฟิศหรือต้องออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ พนักงานสามารถมั่นใจได้ว่าอยู่ในสถานที่และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม เห็นได้จากพนักงานที่มีอายุงานอยู่กับองค์กรมาอย่างยาวนาน

เราให้ความสำคัญและเคารพในความหลากหลายของบุคคล เราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและสื่อสารแบบสองทาง

'จากการสำรวจครั้งล่าสุดพนักงานของเรามีแรงบันดาลใจในการทำงานและได้รับการสนับสนุนเครื่องมือที่จะช่วยทำให้งานสำเร็จลุล่วงเป้นอย่างดี เราทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานและวิธีการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน เราเป็นบริษัทฯที่ประสบความสำเร็จและสามารถมอบโอกาสให้กับพนักงานทุกคนอย่างจริงใจ